รางวัล เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

นายพิศิษย์ มิ่งศักดิ์ศรี เข้ารับรางวัล เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กับว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ