บันได ๑๒ ขั้น สู่ นักประพันธ์รุ่นเยาว์ นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา

นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “บันได ๑๒ ขั้น สู่ นักประพันธ์รุ่นเยาว์” ของนายกิตติศักดิ์ แก้วตา ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี

นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “บันได ๑๒ ขั้น สู่ นักประพันธ์รุ่นเยาว์”
Link : http://nmwit.ac.th/-JjlKt

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ