กิจกรรมการเข้าค่าย Day camp ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้จัดกิจกรรม การเข้าค่าย Day camp ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ค่ายพักแรม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา