การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
ซอยเทศบาล 24 เลขที่  164 หมู่ 3
ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัทพ์/โทรสาร : 036-431-737
E-mail : nongmuang@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.nmwit.ac.th

Nongmuang Wittaya School
No. 164, Moo 3, Nong Muang Subdistrict,
Nong Muang District Lopburi 15170
Telephone/Fax : 036-431-737
E-mail: nongmuang@hotmail.com
Website: https://www.nmwit.ac.th

ช่องทาง Social Network