การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

โรงเรียนมีสื่อสังคมออนออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของทางโรงเรียนและเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร มากมาย เช่น Facebook, Line OA, Youtube, instagram, TikTok เป็นต้น